Η Ομοσπονδία Φορέων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης και Ψυχικής Υγείας ΑΡΓΩ δημοσιεύει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απασχόληση στελεχών για την υλοποίηση της δράσης της παροχής ψυχοκοινωνικής φροντίδας σε κατοίκους της περιοχής της Βόρειας Εύβοιας, στο πλαίσιο του Ανοιχτού Κέντρου Κοινότητας Βόρειας Εύβοιας που ιδρύθηκε από την ActionAid σε συνεργασία με την Ομοσπονδία ΑΡΓΩ, την Οργάνωση Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά και τον Οργανισμό SciCo (Science Communication) και υποστηρίχθηκε πλήρως με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (SNF). ) στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Ανακούφισης από την Φωτιά στη Βόρεια Εύβοια.

Ειδικότερα, η Ομοσπονδία ΑΡΓΩ αναζητά προσωπικό για να δημιουργήσει μια υπηρεσία ψυχοκοινωνικής υποστήριξης που θα παρέχει υπηρεσίες στο χώρο του Ανοιχτού Κέντρου Κοινότητας, αλλά και επιτόπου στις πληγείσες περιοχές από την πυρκαγιά του Αυγούστου του 2021 με κινητή μονάδα/ομάδα παρέμβασης για τη ψυχοκοινωνική υποστήριξη ατόμων που αντιμετωπίζουν θέματα προσβασιμότητας.

Πληροφορίες-Ανάλυση θέσεων

Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να καλυφθούν οι ακόλουθες θέσεις:

1 Συντονιστής/ρια Υπηρεσίας Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης με διάρκεια απασχόλησης 24 μήνες

Για κινητή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης

1 ψυχολόγος με διάρκεια απασχόλησης 23 μήνες
1 κοινωνικός λειτουργός με διάρκεια απασχόλησης 23 μήνες
1 οδηγός/διοικητικός με διάρκεια απασχόλησης 23 μήνες

Με έδρα το Community Center

1 ψυχολόγος με διάρκεια απασχόλησης 22 μήνες
2 κοινωνικοί λειτουργοί με διάρκεια απασχόλησης 22 μήνες

Αναλυτικά πληροφορίες για τις θέσεις

Συντονιστής/ρια Υπηρεσίας Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης
(κινητή μονάδα και υπηρεσία στο Community Center)

• Συντονισμός, τεχνική υποστήριξη, capacity building στους επαγγελματίες του πεδίου
• Επίβλεψη και διασφάλιση ότι η υλοποίηση των ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων είναι σύμφωνες με τις αρχές και τον κανονισμό λειτουργίας του φορέα
• Διασφάλιση οτι τα παραδοτέα υποβάλλονται σωστά, έγκυρα και έγκαιρα
• Δημιουργία ενός δικτύου συνεργασίας με άλλους φορείς και ενημέρωσης σε σχέση με την εξέλιξη των προγραμμάτων
• Ανάπτυξη και επικαιροποίηση εσωτερικών διαδικασιών του φορέα, σύμφωνα με τις ανάγκες/απαιτήσεις των προγραμμάτων.
• Πρόσωπο αναφοράς για όλα τα θέματα που αφορούν το πρόγραμμα και τις ομάδες στο πεδίο
• Εκπροσώπηση του προγράμματος σε συναντήσεις και ομάδες εργασίας
• Ανάπτυξη και παρακολούθηση των βάσεων δεδομένων του προγράμματος και σύνταξη των αντίστοιχων αναφορών
• Συνεργασία με το οικονομικό τμήμα του φορέα για την οικονομική παρακολούθηση
• Συμμετοχή σε συναντήσεις με τους εταίρους του έργου και το δωρητή
• Ενημέρωση της διοίκησης του φορέα σε σχέση με το έργο σε τακτά χρονικά διαστήματα

Απαραίτητα προσόντα
• Πτυχίο Τμήματος Ανθρωπιστικών /Κοινωνικών Επιστημών
• Μεταπτυχιακός Τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο
• Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 έτη σε αντίστοιχη θέση συντονισμού και υποστήριξης έργων
• Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
• Γνώση χειρισμού Η/Υ

Ικανότητες & δεξιότητες
• Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
• Εμπειρία στη διαχείριση ομάδων
• Μεθοδικότητα και έλεγχος
• Ενθουσιασμός και δημιουργικότητα
• Ακεραιότητα
• Εχεμύθεια
• Συνέπεια

Κινητή μονάδα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης

Ψυχολόγος

Αρμοδιότητες
• Καταγραφή του ιστορικού, εκτίμηση & αξιολόγηση της πορείας του υποστηριζόμενου εν όψει των συνεδριών.
• Παραπομπή σε ειδικές υπηρεσίες.
• Εκτίμηση Αναγκών και δημιουργία ατομικού πλάνου δράσης με σκοπό την παρέμβαση και την καθοδήγηση του υποστηριζόμενου.
• Σχεδιασμός πλάνου ψυχολογικής υποστήριξης και συντονισμός της διαδικασίας για τις συνεδρίες που πραγματοποιούνται σε ομαδικό επίπεδο
• Ψυχολογική υποστήριξη των υποστηριζόμενων βασισμένη σε επίσημες επιστημονικές μεθόδους, όπως ορίζει ο κώδικας δεοντολογίας των ψυχολόγων/επαγγελματιών ψυχικής υγείας.
• Κατ’ οίκον επισκέψεις.
• Εκτίμηση της πορείας των ατόμων και σύνταξη αναφορών.
• Συνεργασία με τη διεπιστημονική ομάδα (Συντονιστή, Κοινωνικό Λειτουργό) για το συντονισμό των υποστηρικτικών παρεμβάσεων.
• Συμμετοχή στις εκπαιδευτικές δράσεις και στιςσυνάντησεις ομάδας και εποπτείας.
• Συμμετοχή στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση παρεμβάσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της κοινότητας

Απαραίτητα προσόντα
• Πτυχίο Τμήματος Ψυχολογίας
• Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
• Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έτη ως Ψυχολόγος
• Θα εκτιμηθεί προηγούμενη εμπειρία σε παρεμβάσεις στην κοινότητα
• Γνώση χειρισμού Η/Υ
• Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψήφιους)

Ικανότητες & δεξιότητες
• Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
• Τήρηση κανόνων δεοντολογίας σχετικών με το επάγγελμα του Ψυχολόγου
• Σεβασμός στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο υποστηριζόμενος, αντικειμενική προσέγγιση και αμερόληπτη στάση
• Ενσυναίσθηση
• Ακεραιότητα
• Εχεμύθεια
• Συνέπεια

Κοινωνικός Λειτουργός

Αρμοδιότητες
• Διεξαγωγή συνέντευξης με σκοπό την καταγραφή του ιστορικού των υποστηριζόμενων ατόμων
• Αναγνώριση των περιστατικών που χρήζουν άμεσης παρέμβασης
• Σχεδιασμός εξατομικευμένου πλάνου δράσης
• Εκτίμηση της πορείας των ατόμων και σύνταξη αναφορών
• Διασύνδεση με τις κοινωνικές υπηρεσίες και ενημέρωση σχετικά με τις διαδικασίες χορήγησης επιδομάτων στις κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες (άποροι, ΑμεΑ, κ.α.) και λοιπόν παροχών για τους πυρόπληκτους
• Κατ’ οίκον επισκέψεις
• Συνεργασία με τη διεπιστημονική ομάδα (συντονιστή, υχολόγο) για το συντονισμό των υποστηρικτικών παρεμβάσεων
• Συμμετοχή στην συνάντηση ομάδας και εποπτείας
• Συμμετοχή στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση παρεμβάσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της κοινότητας

Απαραίτητα προσόντα
• Πτυχίο Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ/ΤΕΙ
• Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
• Εγγραφή στον ΣΚΛΕ (Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος)
• Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έτη ως Κοινωνικός Λειτουργός
• Θα εκτιμηθεί προηγούμενη εμπειρία σε παρεμβάσεις στην κοινότητα
• Γνώση χειρισμού Η/Υ
• Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψήφιους)

Ικανότητες & δεξιότητες
• Οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
• Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
• Ενσυναίσθηση και κατανόηση
• Υπευθυνότητα
• Ομαδικό πνεύμα και συνεργασία
• Ικανότητα καλλιέργειας εμπιστοσύνης
• Σεβασμός στο συνάνθρωπο
• Ακεραιότητα
• Εχεμύθεια
• Συνέπεια

Οδηγός-διοικητικός

Αρμοδιότητες
• Οδήγηση του υπηρεσιακού αυτοκινήτου και μεταφορά των μελών του κλιμακίου στις περιοχές παρέμβασης
• Υπεύθυνος συντήρησης και καθαριότητας οχήματος
• Υπεύθυνος τήρησης βιβλίου δρομολογίων
• Υπεύθυνος καταγραφής χιλιομέτρων οδήγησης και φύλαξης αποδείξεων καυσίμων/διοδίων
• Συμμόρφωση με τους κανόνες και κανονισμούς που αφορούν στην οδήγηση
• Διοικητική υποστήριξη

Απαραίτητα προσόντα
• Απόφοιτος Λυκείου
• Δίπλωμα οδήγησης Β’ κατηγορίας
• Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
• Γνώση Η/Υ
• Λευκό Ποινικό Μητρώο
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψήφιους)
• Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα συνεκτιμηθεί

Ικανότητες & δεξιότητες
• Υπευθυνότητα
• Ομαδικό πνεύμα και συνεργασία
• Προσαρμοστικότητα και προνοητικότητα στην αντιμετώπιση απρόσμενων καταστάσεων (κίνηση, καιρικές συνθήκες κτλ.)
• Εχεμύθεια
• Συνέπεια

Υπηρεσία Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης στο Ανοιχτό Κέντρο Κοινότητας
Ψυχολόγος

Αρμοδιότητες
• Καταγραφή του ιστορικού, εκτίμηση & αξιολόγηση της πορείας του υποστηριζόμενου εν όψει των συνεδριών.
• Παραπομπή σε ειδικές υπηρεσίες.
• Εκτίμηση Αναγκών και δημιουργία ατομικού πλάνου δράσης με σκοπό την παρέμβαση και την καθοδήγηση του υποστηριζόμενου.
• Σχεδιασμός πλάνου ψυχολογικής υποστήριξης και συντονισμός της διαδικασίας για τις συνεδρίες που πραγματοποιούνται σε ομαδικό επίπεδο
• Ψυχολογική υποστήριξη των υποστηριζόμενων βασισμένη σε επίσημες επιστημονικές μεθόδους, όπως ορίζει ο κώδικας δεοντολογίας των ψυχολόγων/επαγγελματιών ψυχικής υγείας.
• Κατ’ οίκον επισκέψεις.
• Εκτίμηση της πορείας των ατόμων και σύνταξη αναφορών.
• Συνεργασία με τη διεπιστημονική ομάδα (Συντονιστή, Κοινωνικό Λειτουργό) για το συντονισμό των υποστηρικτικών παρεμβάσεων.
• Συμμετοχή στις εκπαιδευτικές δράσεις και στιςσυνάντησεις ομάδας και εποπτείας.
• Συμμετοχή στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση παρεμβάσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της κοινότητας

Απαραίτητα προσόντα
• Πτυχίο Τμήματος Ψυχολογίας
• Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
• Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έτη ως Ψυχολόγος
• Θα εκτιμηθεί προηγούμενη εμπειρία σε παρεμβάσεις στην κοινότητα
• Γνώση χειρισμού Η/Υ
• Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψήφιους)

Ικανότητες & δεξιότητες
• Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
• Τήρηση κανόνων δεοντολογίας σχετικών με το επάγγελμα του Ψυχολόγου
• Σεβασμός στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο υποστηριζόμενος, αντικειμενική προσέγγιση και αμερόληπτη στάση
• Ενσυναίσθηση
• Ακεραιότητα
• Εχεμύθεια
• Συνέπεια

Κοινωνικός Λειτουργός

Αρμοδιότητες
• Διεξαγωγή συνέντευξης με σκοπό την καταγραφή του ιστορικού των υποστηριζόμενων ατόμων
• Αναγνώριση των περιστατικών που χρήζουν άμεσης παρέμβασης
• Σχεδιασμός εξατομικευμένου πλάνου δράσης
• Εκτίμηση της πορείας των ατόμων και σύνταξη αναφορών
• Διασύνδεση με τις κοινωνικές υπηρεσίες και ενημέρωση σχετικά με τις διαδικασίες χορήγησης επιδομάτων στις κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες (άποροι, ΑμεΑ, κ.α.) και λοιπόν παροχών για τους πυρόπληκτους
• Κατ’ οίκον επισκέψεις
• Συνεργασία με τη διεπιστημονική ομάδα (συντονιστή, υχολόγο) για το συντονισμό των υποστηρικτικών παρεμβάσεων
• Συμμετοχή στην συνάντηση ομάδας και εποπτείας
• Συμμετοχή στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση παρεμβάσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της κοινότητας

Απαραίτητα προσόντα
• Πτυχίο Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ/ΤΕΙ
• Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
• Εγγραφή στον ΣΚΛΕ (Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος)
• Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έτη ως Κοινωνικός Λειτουργός
• Θα εκτιμηθεί προηγούμενη εμπειρία σε παρεμβάσεις στην κοινότητα
• Γνώση χειρισμού Η/Υ
• Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψήφιους)

Ικανότητες & δεξιότητες
• Οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
• Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
• Ενσυναίσθηση και κατανόηση
• Υπευθυνότητα
• Ομαδικό πνεύμα και συνεργασία
• Ικανότητα καλλιέργειας εμπιστοσύνης
• Σεβασμός στο συνάνθρωπο
• Ακεραιότητα
• Εχεμύθεια
• Συνέπεια

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των βιογραφικών θα δοθεί επιπλέον βαθμολογία 20% στους υποψήφιους από την Βόρεια Εύβοια στο πλαίσιο του στόχου της υποστήριξης της απασχόλησης.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόσληψη σε περίπτωση επιλογής είναι η προσκόμιση πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης σε ισχύ.

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους μαζί με συνοδευτική επιστολή και την φόρμα της αίτησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] σημειώνοντας στο θέμα τον τίτλο της θέσης που τους/ις ενδιαφέρει (π.χ. Ψυχολόγος Κέντρου Κοινότητας, Κοινωνικός Λειτουργός κινητής μονάδας) μέχρι την Παρασκευή 18/3/2022 και 17:00.

Πληροφορίες μέσω email:[email protected].

Ακολουθείστε μας στο Google News Πηγή: eviaportal.gr