Ο βουλευτής Κυριάκος Βελόπουλος κατέθεσε στην Βουλή ερώτηση σχετικά με την διάσωση του “Καστανόλογγου ΄Οχης”, της Καρύστου. Συγκεκριμένα ο κ. Βελόπουλος αναφέρει ότι σύμφωνα με καταγγελίες κατοίκων της Καρύστου, ο Σύλλογος Προστασίας του Περιβάλλοντος, της Νότιας Καρυστίας έχει ξεκινήσει συλλογή υπογραφών, προκειμένου να μη γίνει η κοπή των ξερών καστανιών στον Καστανόλογγο, της Όχης. Η εγκατάσταση των ανεμογεννητριών στην Όχη συμπαρασύρει σε αφανισμό ένα μνημειώδες τοπίο του βουνού. Το Δασαρχείο της περιοχής αναλαμβάνει την αναμόρφωση του Καστανόλογγου, αφού ήδη διευκόλυνε τις εταιρείες να ανοίξουν δρόμους στα απάτητα μέρη του βουνού, κόβοντας και καταπλακώνοντας αιωνόβια βλάστηση. Χαράχτηκαν περιμετρικά του Καστανόλογγου αντιπυρικές ζώνες, που αυξάνουν τη διάβρωση του εδάφους και κατακερματίζουν περαιτέρω το τοπίο.

Περιφράχτηκαν ερμητικά τρία μεγάλα τμήματα της περιοχής, αυξάνοντας τον κίνδυνο της οικολογικής απομόνωσης του Δάσους από την γύρω περιοχή, χωρίς να αφήνονται δίοδοι για την κυκλοφορία των μικρών ζώων, ώστε να κινούνται τα εν λόγω ελεύθερα, εντός και εκτός του Δάσους. Αγνοήθηκε, κιόλας, μελέτη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, η οποία επικεντρωνόταν στα της βόσκησης των γιδιών και στην ελεύθερη κίνηση της άγριας πανίδας της περιοχής, σχετιζόμενη με μικρές περιφράξεις γύρω από τα νέα δενδρύλλια, είτε αυτοφυή, είτε τεχνητώς φυτεμένα, στα πλαίσια αναδάσωσης. Χειρότερη παρέμβαση, όμως, θα μπορούσε να θεωρηθεί ο σχεδιασμός του Δασαρχείου για κοπή των ξερών καστανιών, όρθιων και πεσμένων, προκειμένου να τις κάνει καυσόξυλα.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω, ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί αν ελήφθη ιδιωτική χρηματοδότηση, βάσει του άνω υπάρχοντος δημοσιεύματος από το αρμόδιο Δασαρχείο, προκειμένου να διανοιχθούν δρόμοι σε απάτητα μέρη του βουνού Όχη; Αν όχι, βάσει ποιων εκθέσεων και μελετών γίνονται οι εν λόγω παρεμβάσεις του Δασαρχείου; Και σε ποιες γενικότερα ενέργειες προτίθεσθε να προβείτε, προκειμένου να διασώσετε, αλλά και να διασφαλίσετε τη διάσωση του «μνημείου εθνικής κληρονομιάς», όπως χαρακτηρίστηκε ο ως άνω Καστανόλογγγος;

Η απάντηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και την Αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος απάντησε στην ερώτηση του κ. Βελόπουλου ως εξής:

Σε απάντηση της σχετικής ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Βουλευτή κ. Βελόπουλο Κυριάκο, κοινοποιούμε το  έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στ. Ελλάδας από το οποίο προκύπτει ότι οι αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες εφάρμοσαν τις κείμενες διατάξεις σύμφωνα και με τις αρχές της δασολογικής επιστήμης, για την περιβαλλοντική αναβάθμιση, διατήρηση, βελτίωση, προστασία και ανάδειξη του δημοσίου δάσους Καστανόλογγου.

Επισημαίνουμε ότι η εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων για την προστασία και ανάδειξη των δασικών οικοσυστημάτων, αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα των κατά τόπους Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων οι οποίες έχουν και την ακριβή εικόνα της κατάστασης του δασικού περιβάλλοντος στις περιοχές ευθύνης τους.

  • Οι εργασίες που υλοποιούνται στο δημόσιο δάσος του Καστανόλογγου εκτελούνται κατόπιν εγκεκριμένων μελετών από τις αρμόδιες υπηρεσίες (δασοτεχνικά έργα του άρθρου 16 του Ν.998/79 ως ισχύει) κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 45 του Ν. 998/79 ως ισχύει σε συνδυασμό με τις διατάξεις της αριθ. 117653/6833/2014 Υ.Α (ΦΕΚ3302/Β/2014).
  • Η υλοτομία των ξερών ατόμων καστανιάς και όπου απαιτείται η κλάδευση αυτών, ενεργείται κατ’ εφαρμογή εγκεκριμένων μελετών, επί των οποίων εκδόθηκαν οι αριθ. 104500/13-7-2020,104550/13-7- 2020 και 104598/13-7-2020 αποφάσεις περί «Έγκρισης έκτακτης κάρπωσης».
  • Κατά των ανωτέρω αποφάσεων ασκήθηκε η από 17-7-2020 ιεραρχική προσφυγή του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Νότιας Καρυστίας (ΣΠΠΕΝΚ) και 14 (δεκατεσσάρων) κατοίκων του Δήμου Καρύστου, η οποία απορρίφθηκε με την αριθ. 128674/11-8-2020 απόφαση του Συντονιστή Αποκ. Διοικ. Θ. Στ. Ελλάδας.
    Συνεπώς, οι αρμόδιες δασικές υπηρεσίες λειτούργησαν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τις αρχές της δασολογικής επιστήμης για την περιβαλλοντική αναβάθμιση, διατήρηση βελτίωση, προστασία και ανάδειξη του δημοσίου δάσους Καστανόλογγος».

Πηγή: eviaportal.gr