Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β’ 5709/09.12.2021) η πρώτη απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων και αγροτικών εκμεταλλεύσεων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της Βόρειας Εύβοιας το περασμένο καλοκαίρι. Για πρώτη φορά η διαδικασία ξεκινά τόσο σύντομα έπειτα από την εκδήλωση μίας φυσικής καταστροφής, ενώ και το ποσό κάλυψης, το οποίο ανέρχεται στο 70% της εκτιμηθείσας ζημιάς, είναι το υψηλότερο που έχει προβλεφθεί σε τέτοιου είδους περιπτώσεις.

Ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, Αρμόδιος για Θέματα Κρατικής Αρωγής και Αποκατάστασης από Φυσικές Καταστροφές, Χρήστος Τριαντόπουλος, δήλωσε σχετικά: «Με ταχύτατους ρυθμούς για τέτοιου είδους περιπτώσεις, που δεν έχουν καμία σχέση με το παρελθόν, δημοσιεύτηκε η πρώτη απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων και αγροτικών εκμεταλλεύσεων που επλήγησαν από τις μεγάλες πυρκαγιές της Βόρειας Εύβοιας το περασμένο καλοκαίρι, αφού, φυσικά, έχει από την πρώτη στιγμή χορηγηθεί και η πρώτη αρωγή μέχρι και 8.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, με την πρώτη απόφαση, 45 επιχειρήσεις και 8 αγροτικές εκμεταλλεύσεις θα αποζημιωθούν με το 70% της εκτιμηθείσας ζημιάς τους – που είναι το υψηλότερο μέχρι τώρα ποσό. Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης ανέρχεται σε περίπου 1.330.400 ευρώ. Η επιτάχυνση της διαδικασίας κατέστη δυνατή μετά και την πρόσφατη αλλαγή του νόμου 4797/2021 για την κρατική αρωγή, με την οποία προβλέπεται ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου παρατηρούνται σημαντικές και εκτεταμένες ζημίες σε αριθμό πληγεισών επιχειρήσεων ή σε μέγεθος καταστροφής, υπάρχει η δυνατότητα να εκδίδονται τμηματικά οι υπουργικές αποφάσεις επιχορήγησης, ανάλογα με την πρόοδο καταγραφής και εκτίμησης των ζημιών σε επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις από την αρμόδια Επιτροπή Κρατικής Αρωγής της Περιφέρειας. Ως εκ τούτου, σε στενή συνεργασία με την Περιφέρεια, συνεχίζεται η προώθηση της διαδικασίας για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων και των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, προκειμένου να προχωρήσουν νέες υπουργικές αποφάσεις για την ταχύτερη δυνατή αποζημίωσή τους».

Υπενθυμίζεται ότι τα έγγραφα που πρέπει να προσκομίσουν οι πληγείσες επιχειρήσεις στην Περιφέρεια, για να ολοκληρωθεί -αφού σταλούν στο Υπουργείο Οικονομικών- η διαδικασία και η πληρωμή, είναι τα εξής:

 1. Υπεύθυνη Δήλωση με βεβαιωμένο το γνήσιο υπογραφής ότι ο δικαιούχος δεν αποζημιώνεται από άλλον φορέα για τις ζημιές της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4797/2021 που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2021 στην Εύβοια (εκδίδεται και ηλεκτρονικά από το www.gov.gr με κωδικούς TAXIS).
 2. Βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρείας στην οποία εμφανίζεται το συνολικό ύψος αποζημίωσης που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο δικαιούχος ή άλλως Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου περί μη ύπαρξης ασφαλιστικού συμβολαίου με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής (η τελευταία εκδίδεται και ηλεκτρονικά από το www.gov.gr με κωδικούς TAXIS).
 3. Έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού της δικαιούχου επιχείρησης (IBAN), καθώς και το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο ανήκει.
 4. Ειδικά για την περίπτωση ζημιών σε κτιριακές εγκαταστάσεις, απαιτείται επιπλέον και η δήλωση στοιχείων ακινήτων Ε9.

Όσον αφορά τα έγγραφα που πρέπει να προσκομίσουν οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις, δηλαδή οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, στην Περιφέρεια, είναι τα εξής:

 1. Υπεύθυνη Δήλωση με βεβαιωμένο το γνήσιο υπογραφής ότι ο δικαιούχος δεν αποζημιώνεται από άλλον φορέα για τις ζημιές της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4797/2021 που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2021 στην Εύβοια (εκδίδεται και ηλεκτρονικά από το www.gov.gr με κωδικούς TAXIS).
 2. Βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρείας στην οποία εμφανίζεται το συνολικό ύψος αποζημίωσης που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο δικαιούχος ή άλλως Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου περί μη ύπαρξης ασφαλιστικού συμβολαίου με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής (η τελευταία εκδίδεται και ηλεκτρονικά από το www.gov.gr με κωδικούς TAXIS).
 3. Αποδεικτικό υποβολής δήλωσης ενιαίας ενίσχυσης στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου με αριθμό πρωτοκόλλου.
 4. Ασφαλιστική ενημερότητα από τον ΕΛΓΑ.
 5. Βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σύμφωνα με τα φορολογικά στοιχεία του έτους της πυρκαγιάς και του έτους που γίνεται η πληρωμή, όπου αυτό είναι εφικτό.
 6. Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο δικαιούχος ήταν κατ’ επάγγελμα αγρότης κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών στην Εύβοια τον Αύγουστο 2021 και ότι διατηρεί μέχρι σήμερα την ιδιότητα αυτή (εκδίδεται και ηλεκτρονικά από το www.gov.gr με κωδικούς TAXIS).
 7. Έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου (IBAN), καθώς και το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο ανήκει.

Τέλος, προς διευκόλυνση τόσο των επιχειρήσεων, όσο και των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, για τους δικαιούχους για τους οποίους η επιχορήγηση αφορά και ζημιές σε κτιριακές εγκαταστάσεις, η απαιτούμενη βεβαίωση της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία βεβαιώνεται ότι «δεν έχει εγκριθεί στεγαστική συνδρομή για τις ίδιες ζημιές κτισμάτων με βάση το άρθρο 10 του ν. 2576/1998, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 84 του ν. 4313/2014 και ισχύει και δεν εκκρεμεί σε αυτήν σχετική αίτηση», θα λαμβάνεται ηλεκτρονικά από την Περιφέρεια, για όλους τους δικαιούχους, κατόπιν σχετικού αιτήματός της προς τη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Αντίστοιχα, τα απαραίτητα στοιχεία για την κατάσταση της επιχείρησης και την ισχύουσα εκπροσώπηση, όπως αυτά τηρούνται στο ΓΕΜΗ, καθώς και το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας των δικαιούχων, θα αναζητούνται αυτεπαγγέλτως από την Περιφέρεια. Ιδιαίτερα προς διευκόλυνση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, η βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και το αποδεικτικό υποβολής δήλωσης ενιαίας ενίσχυσης στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου δύναται να αναζητούνται ηλεκτρονικά και συγκεντρωτικά από την Περιφέρεια.

Ακολουθείστε μας στο Google News Πηγή: eviaportal.gr