Κατόπιν συνεργασίας του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Γεώργιου Γεωργαντά και του αρμόδιου Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Σίμου Κεδίκογλου, ο Γενικός Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών, κ. Δημήτριος Παπαγιαννίδης, υπέγραψε την ένταξη της Πράξης «Διαμόρφωση οδού πρόσβασης εντός της χερσαίας ζώνης και προμήθεια εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό και την ασφάλεια του Λιμένα Ελευθερών» στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη χρήση των πόρων, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας» του Ε.Π. «Αλιεία και Θάλασσα» και στο Μέτρο 3.1.23.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Λιμένων Ελλάδας ο λιμένας Ελευθερών στη Νέα Πέραμο Καβάλας είναι λιμένας που εξυπηρετεί κατά κύριο λόγο την αλιεία και απέχει 17 χλμ από την Καβάλα. Επίσης ο λιμένας Ελευθερών με την υπ. αριθμ. 4417/317690/12-11-2021 Απόφαση Γεν. Γραμματέα Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι καθορισμένος ως λιμένας – τόπος εκφόρτωσης/μεταφόρτωσης σκαφών παράκτιας αλιείας και ξιφία, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καν. 1967/2006 (Μεσογείου).

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης αφορά τις παρεμβάσεις βελτίωσης και εκσυγχρονισμού για την ολοκλήρωση των βασικών έργων υποδομής και την αναβάθμιση της ασφάλειας του υφιστάμενου λιμένα στην περιοχή της Νέας Περάμου του Δήμου Παγγαίου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. Συγκεκριμένα οι παρεμβάσεις στην παρούσα φάση αφορούν εργασίες στη χερσαία ζώνη του υφιστάμενου λιμενίσκου, όπως εργασίες διαμόρφωσης της οδού πρόσβασης της χερσαίας ζώνης Λιμένα Ελευθερών στην Ν. Πέραμο του Δήμου Παγγαίου. Επίσης προβλέπει την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών στους αλιείς με την τοποθέτηση προσκρουστήρων για τον ασφαλή ελλιμενισμό των σκαφών καθώς και την τοποθέτηση υπαίθριων διανομέων ρεύματος – νερού με προπληρωμένη κάρτα για την εξυπηρέτησή τους. Για την περιβαλλοντική ασφάλεια του λιμένα προβλέπεται η προμήθεια κατάλληλου αντιρρυπαντικού εξοπλισμού προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Με την ολοκλήρωση της Πράξης επιτυγχάνεται η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους διακινούμενους αλιείς και κατοίκους της περιοχής στο πλαίσιο βελτίωσης της προσβασιμότητας και της ασφάλειας στο θαλάσσιο μέτωπο της περιοχής και συγκεκριμένα της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ελευθερών.

Οι εργασίες που προβλέπονται είναι, συνοπτικά, οι παρακάτω:

· Διαμόρφωση οδού πρόσβασης εντός της χερσαίας ζώνης του Λιμένα Ελευθερών.

· Προμήθεια ελαστικών κυλινδρικών προσκρουστήρων για τον ασφαλή ελλιμενισμό των σκαφών κατά την πλαγιοδέτηση και υπαίθριων διανομέων ρεύματος – νερού με προπληρωμένη κάρτα.

· Προμήθεια αντιρρυπαντικού εξοπλισμού για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Η λειτουργία και συντήρηση της Πράξης είναι αρμοδιότητα του Οργανισμού Λιμένος Καβάλας Α.Ε.

Για την υλοποίηση της Πράξης προβλέπεται να εκτελεστούν τα ακόλουθα υποέργα:

1ο υποέργο – «Διαμόρφωση οδού πρόσβασης εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Ελευθερών» -Π/Υ 499.000,00€. Αφορά στη δαπάνη για την αποκατάσταση οδού πρόσβασης στον λιμένα με κατασκευή ασφαλτοτάπητα με πλήρη διαχείριση ομβρίων υδάτων και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων για την ασφαλέστερη διακίνηση των αλιευμάτων.

2ο υποέργο – «Προμήθεια α) ελαστικών κυλινδρικών αποσβεστήρων ενέργειας και β) υπαίθριων διανομέων ρεύματος – νερού με προπληρωμένη κάρτα»- Π/Υ 187.506,35€.

Αφορά στη δαπάνη προμήθειας ελαστικών προσκρουστήρων και υπαίθριων διανομέων ρεύματος – νερού με προπληρωμένη κάρτα.

3ο υποέργο – «Προμήθεια υλικών αντιρρυπαντικού εξοπλισμού»- Π/Υ 90.497,56€. Αφορά στη δαπάνη προμήθειας αντιρρυπαντικού εξοπλισμού για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Ακολουθείστε μας στο Google News Πηγή: eviaportal.gr