Την έναρξη από την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 09:00 της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερομένων φυσικών προσώπων για την χορήγηση της επαγγελματικής ταυτότητας του εσωτερικού ελεγκτή ή του δόκιμου εσωτερικού ελεγκτή ανακοινώνει το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας.

Οι προϋποθέσεις

Για την εγγραφή στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών απαιτούνται:
• Αίτηση εγγραφής, συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα.

• Φωτοαντίγραφο πτυχίου Ανώτατης Σχολής της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ αν προέρχεται από ιδρύματα του εξωτερικού.

• Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου γενικής χρήσης (αυτεπάγγελτο αίτημα από το ΟΕΕ).

• Βεβαίωση τεκμηριωμένης επαγγελματικής εμπειρίας τουλάχιστον τριών ετών στο αντικείμενο του εσωτερικού ελέγχου σε δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.

• Βεβαίωση τεκμηριωμένης επαγγελματικής εμπειρίας στο ίδιο αντικείμενο, για τους κατόχους αναγνωρισμένου διπλώματος στον εσωτερικό έλεγχο ή την ελεγκτική:

Τουλάχιστον ενός έτους, σε περίπτωση διδακτορικού.
Τουλάχιστον δύο ετών, σε περίπτωση μεταπτυχιακού.
Τουλάχιστον δύο ετών, για τους ορκωτούς ελεγκτές.
Τουλάχιστον ενός έτους, για τους πτυχιούχους και κατόχους της Διεθνούς Πιστοποίησης CIA (Certified Internal Auditor), της Πιστοποίησης ACA (Associate Chartered Accountant), της Διεθνούς Πιστοποίησης Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), της επαγγελματικής Πιστοποίησης Ελεγκτών Συστημάτων Πληροφορικής CISA (Certified Information Systems Auditor), της Πιστοποίησης Ελεγκτών Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου CICA (Certified Internal Controls Auditor), της Πιστοποίησης Ελεγκτών Διαχείρισης Κινδύνων CRMA (Certification in Risk Management Assurance), της Πιστοποίησης QIAL (Qualification in Internal Audit Leadership), της Πιστοποίησης Ελεγκτών κατά της Απάτης CFE (Certified Fraud Examiner).

• Υπεύθυνη δήλωση, με την οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι εφαρμόζει τα Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου του Διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών κατά τη διενέργεια εσωτερικών ελέγχων και τη δέσμευσή του για την πιστή τήρηση του Διεθνούς Κώδικα Δεοντολογίας.

• Βεβαίωση από την οποία να αποδεικνύεται η προϋπηρεσία του ως εσωτερικού ελεγκτή σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτο κράτος.

• Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, το οποίο πρέπει να ανανεώνεται κάθε δύο έτη από τον ενδιαφερόμενο ή την αρμόδια διοικητική αρχή.

Για τους μη έχοντες την προβλεπόμενη επαγγελματική εμπειρία παρέχεται η δυνατότητα εγγραφής τους στο Μητρώο Δοκίμων Εσωτερικών Ελεγκτών με χορήγηση Επαγγελματικής Ταυτότητας Δοκίμου Εσωτερικού Ελεγκτή με την προσκόμιση βεβαίωσης παρακολούθησης ολοκληρωμένου προγράμματος επαγγελματικής εκπαίδευσης εσωτερικού ελέγχου, διάρκειας τουλάχιστον εξήντα (60) ωρών, από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας ή οποιονδήποτε νόμιμο πάροχο σχετικής εκπαίδευσης. Οι Δόκιμοι Εσωτερικοί Ελεγκτές αναβαθμίζονται σε Εσωτερικούς Ελεγκτές και εγγράφονται στο σχετικό Μητρώο, με αίτησή τους, εντός τριών μηνών από την προσκόμιση της τεκμηρίωσης της αποκτηθείσας επαγγελματικής εμπειρίας στο επάγγελμα του εσωτερικού ελεγκτή.

Τα φυσικά πρόσωπα που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, δύνανται να εγγραφούν στο μητρώο των Εσωτερικών Ελεγκτών εφόσον, στις 2 Σεπτεμβρίου 2022 (έναρξη ισχύος του Ν. 4965/2022):

α) εργάζονταν ως εσωτερικοί ελεγκτές,
β) ήταν κάτοχοι πιστοποίησης της περ. η και
γ) είχαν τρία έτη αποδεδειγμένης εμπειρίας στον εσωτερικό έλεγχο, είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε ως μισθωτοί.

Η υποβολή της αίτησης

Στάδιο 1ο:
Είσοδος στην εφαρμογή και πιστοποίηση των στοιχείων του χρήστη μέσω των κωδικών taxisnet.
Στάδιο 2ο:
Επιλογή κατηγορίας μητρώου, στο οποίο επιθυμεί να εγγραφεί ο χρήστης, ανάλογα με τις προϋποθέσεις. Τα διαθέσιμα μητρώα είναι:
• Δόκιμων Εσωτερικών Ελεγκτών.
• Εσωτερικών Ελεγκτών.

Στάδιο 3ο:
Συμπλήρωση φόρμας αίτησης εγγραφής από τον χρήστη, και επισύναψη όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Υπενθυμίζεται ότι το ΟΕΕ, ως αρμόδια διοικητική αρχή σύμφωνα με το άρθρο 85 του Ν. 4849/2021, καταρτίζει και τηρεί σε ηλεκτρονική μορφή τα προαναφερθέντα μητρώα, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις, που περιγράφονται στα άρθρα 86-90 του Ν. 4849/2021, και μεριμνά για τη δημοσίευσή τους στην ιστοσελίδα του.

Ακολουθείστε μας στο Google News Πηγή: eviaportal.gr