Τις προτάσεις του για τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη, κατέθεσε το Επιμελητήριο Εύβοιας, με επιστολή του στον κ. Άδωνι Γεωργιάδη, Υπ. Ανάπτυξης & Επενδύσεων και στον κ. Νικόλαο Παπαθανάση, Αν. Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων. Οι προτάσεις του Φορέα αναλυτικά έχουν ως καταγράφονται στην εν λόγω επιστολή.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής:

Ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη, με τη θέσπιση 13 διακριτών καθεστώτων ενίσχυσης, αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την υλοποίηση σύγχρονων επενδύσεων στη χώρας μας με στόχο την επίτευξη του ψηφιακού και τεχνολογικού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων, την πράσινη μετάβαση, την δημιουργία οικονομιών κλίμακας και τη στήριξη καινοτόμων επενδύσεων.

Κατά την άποψη μας ωστόσο, ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος θα πρέπει να κινείται και σε ένα πλαίσιο που θα επιτρέπει στην ευρύτερη γενική επιχειρηματική κοινότητα, με ισχυρότερα κίνητρα επιχορήγησης, να σχεδιάσει, να αναπτύξει και να υλοποιήσει τις πρωτοβουλίες της – μέσα σε ένα καθεστώς υψηλότερης ευελιξίας – σημαντικές και σύγχρονες μορφές επενδύσεων σε όλους τους τομείς της ελληνικής οικονομίας. Με τον τρόπο αυτό, ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος θα συμβάλει, συνδυαστικά με τις λοιπές μορφές χρηματοδότησης ιδιωτικών επενδύσεων, στην ταχύτερη μετάβαση της ελληνικής οικονομίας προς ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης, το οποίο θα είναι ικανό να δημιουργήσει ακόμη περισσότερες και πιο εξειδικευμένες θέσεις εργασίας. Ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης που σε γενικότερα πλαίσια θα συμβάλει στην αύξηση του επενδυτικού κεφαλαίου της οικονομίας μας και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της.

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Μετά την κατάθεση στη Βουλή του σχεδίου νόμου για τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη, το Επιμελητήριο Εύβοιας, βάσει των ανωτέρω, σας καταθέτει τις προτάσεις του.

Συγκεκριμένα:

  1. Να συμπεριληφθούν και οι ατομικές επιχειρήσεις με ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων τις 100.000 ευρώ.
  2. Να ενταχθούν και οι ξενοδοχειακές μονάδες – Ίδρυσης ή επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον τριών (3) αστέρων όπως ορίζει ο Ν. 4399/2016.
  3. Να ενταχθούν και οι επιχειρήσεις ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων, επιχειρήσεις ταξιδιωτικών γραφείων, επιχειρήσεις τουριστικών λεωφορείων.
  4. Το ποσοστό για την κατασκευή, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων, και για κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία και στα εμποδιζόμενα άτομα, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, το ποσοστό των δαπανών των κτιριακών να αυξηθεί από 45% σε 50% επί των συνολικών δαπανών και στο τουριστικό κλάδο από 60% σε 65% εξαιτίας των συνεχόμενων ανατιμήσεων των τιμών των οικοδομικών υλικών. Επιπλέον, εφόσον είναι εφικτό, να συμπεριληφθεί και η επιλεξιμότητας της δαπάνης αγοράς οικοπέδου για την κατασκευή και εγκατάσταση με ποσοστό τουλάχιστον 10%.
  5. Τα Επενδυτικά σχέδια επιλέξιμου ύψους έως και 3.000.000 ευρώ, που υλοποιούνται μέσα στα όρια της κάθε Περιφέρειας, να υποβάλλονται στις Διευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού των Περιφερειών της Χώρας, όπως ορίζει ο Ν. 4399/2016.
  6. Σε περιοχές με αυξημένη ανεργία και χαμηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ καθώς και περιοχές που παρουσιάζουν σημαντική μείωση πληθυσμού να υπάρξει πρόβλεψη για επιπλέον ποσοστό επιδότησης.
  7. Ο Έλεγχος των επενδυτικών σχεδίων άνω του ποσού των επτακοσίων χιλιάδων (700.000) ευρώ, προκειμένου για την πιστοποίηση του πενήντα τοις εκατό (50%) ή του εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου ή της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, διενεργείται υποχρεωτικά σε έλεγχο από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία. Αυτό έχει σαν συνέπεια ο επενδυτής να επιβαρύνεται με ένα επιπλέον μεγάλο έξοδο. Για το λόγο αυτό χρίζει άρσης της υποχρεωτικότητας.
  8. Να διευρυνθεί η προθεσμία υποβολής ενστάσεων σε είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες αντί δέκα (10) που ισχύει.
  9. Στον όρο «Προβληματική επιχείρηση» να υπάρξει διαφοροποίηση για τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εξαίρεση τουλάχιστον για την επόμενη τριετία, λόγω των επιπτώσεων από την πανδημία COVID-19.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Γεροντίτης

Ακολουθείστε μας στο Google News Πηγή: eviaportal.gr