Κοινή δήλωση του τομεάρχη Εσωτερικών, Κώστα Ζαχαριάδη, και του αναπλ. τομεάρχη Εσωτερικών υπεύθυνου για την Αυτοδιοίκηση και Βουλευτή Ευβοίας, Μίλτου Χατζηγιαννάκη.

“Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καταθέτει άμεσα βελτιωτική τροπολογία, προκειμένου να αρθεί και η παραμικρή δυνατότητα παρερμηνείας της ψηφισθείσας διάταξης (άρθρο 67 Ν. 4735/2020) που αίρει το αξιόποινο των αιρετών και των υπαλλήλων των ΟΤΑ εφόσον η σχετική δαπάνη είχε ελεγχθεί από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ) ή θεωρηθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Με την τροποποίηση αυτή και την αιτιολογική έκθεση που τη συνοδεύει, αφενός διατηρείται το νόημα της αρχικής διάταξης περί άρσης του αξιόποινου σε βάρος αιρετών και υπαλλήλων ΟΤΑ για δαπάνες που ελέγχθηκαν από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, γεγονός άλλωστε που συνάδει με την αρχή της ασφάλειας του δικαίου και την αρχή της νομιμότητας, αφετέρου εξαιρούνται οι περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες εμφιλοχώρησαν δόλιες ενέργειες των ανωτέρω προσώπων προς τον σκοπό της θεώρησης των Χρηματικών Ενταλμάτων.

Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δεν πρόκειται ποτέ να κλείσει το μάτι σε χαριστικές διατάξεις ή να συναινέσει σε χορήγηση άφεσης αμαρτιών σε υποθέσεις διασπάθισης του δημοσίου χρήματος.

Η υπό κατάθεση τροπολογία έχει το κάτωθι περιεχόμενο :

«Αιτιολογική έκθεση: Με τη θεώρηση του χρηματικού εντάλματος πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου,στο πλαίσιο του προληπτικού ελέγχου δαπανών, όπως ίσχυε για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α΄ και Β΄ βαθμού, έως την 31 η /7/2019, παράγεται τεκμήριο νομιμότητας της δαπάνης. Για τον λόγο αυτό με τη διάταξη του άρθρου 67 του Ν. 4735/20 (Α’ 197) προβλέφθηκε η άρση του αξιόποινοι για τους αιρετούς και τους υπαλλήλους ΟΤΑ. Η αληθής έννοια της ως άνω διάταξης συνίσταται στο ότι, δεδομένου του τεκμηρίου νομιμότητας της δαπάνης, όσον αφορά τους αιρετούς και τους υπαλλήλους των ΟΤΑ που έλαβαν μέρος στη διαχειριστική διαδικασία διενέργειάς της, δεν γεννάται τυχόν δημοσιονομική, πειθαρχική ή ποινική ευθύνη για αυτήν καθ’ αυτήν την πληρωμή της δαπάνης. Ως εκ τούτου η ποινική δίωξη αιρετών και υπαλλήλων των ΟΤΑ για την πληρωμή δαπανών που έλαβε χώρα μετά τη θεώρηση των οικείων ενταλμάτων πληρωμής, αντιβαίνει στην ασφάλεια του δικαίου και στην αρχή της νομιμότητας, εκτός βεβαίως εάν εμφιλοχώρησαν δόλιες ενέργειες των ιδίων προς τον σκοπό της θεώρησής τους.

Προτεινόμενη Διάταξη : Κατά την αληθή έννοια της διάταξης του άρθρου 67 του Ν. 4735/20 (Α’ 197) οι αιρετοί και υπάλληλοι των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α΄ και Β΄ βαθμού δεν διώκονται ποινικά ούτε πειθαρχικά ούτε καταλογίζονται σε βάρος τους ποσά για την πληρωμή δαπανών των Οργανισμών, που εντάλθηκαν με χρηματικά εντάλματα πληρωμής, τα οποία ελέγχθηκαν από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ) ή θεωρήθηκαν από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στο πλαίσιο του προληπτικού ελέγχου δαπανών, όπως ίσχυε έως την 31η/7/2019, εκτός εάν οι ίδιοι προκάλεσαν δολίως τη θεώρησή τους».”

Πηγή: eviaportal.gr