Εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση 85/2022, με την οποία επέρχονται βελτιώσεις και επιλύονται προβλήματα που είχαν εντοπιστεί και επισημανθεί από την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) προς το Υπουργείο Οικονομικών, σε ότι αφορά τον μηχανισμό της Επιστρεπτέας προκαταβολής. Η νομοθετική παρέμβαση αφορά κατά κύριο λόγο ζητήματα που άπτονται της επιστροφής των χορηγούμενων ενισχύσεων και της υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών και ειδικότερα:

Τήρηση της ρήτρας απασχόλησης

Οι διατάξεις της απόφασης αλλάζουν προς το ευνοϊκότερο το κριτήριο διατήρησης του μέσου όρου του αριθμού των εργαζομένων, βάσει των στοιχείων του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Πλέον, θα λαμβάνεται υπόψη ότι έχει τηρηθεί η υποχρέωση διατήρησης του αριθμού των εργαζομένων και συνεπώς δεν θα τίθεται ζήτημα επιστροφής της ενίσχυσης, εφόσον η προκύπτουσα διαφορά του μέσου όρου εργαζομένων κατά τους μήνες υποχρέωσης διατήρησης είναι μικρότερη κατά λιγότερο από 1 μονάδα (δηλαδή από 0 έως 0,99), έναντι του μηδενός που ίσχυε ως τώρα, σε σχέση με τον αρχικό αριθμό εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση. Αντιθέτως, εάν το προκύπτον αποτέλεσμα είναι μικρότερο κατά μία μονάδα και επάνω, τότε θεωρείται πως δεν τηρείται η συγκεκριμένη υποχρέωση. Εξυπακούεται πως η ως άνω βελτίωση αφορά και τους 7 κύκλους του μηχανισμού και προσεγγίζει την πρόταση της ΕΣΕΕ που είχε ζητήσει η διαφορά του μέσου όρου των εργαζομένων να διαφέρει κατά λιγότερο από 2 και όχι από 1 μονάδα, σε σχέση με τον αρχικό αριθμό εργαζομένων της επιχείρησης. Ωστόσο και από την σχετική Υπουργική Απόφαση, απουσιάζουν οι ρυθμίσεις που θα αντιμετωπίσουν άλλα σημαντικά ζητήματα, όπως εκείνα της λύσης των συμβάσεων ορισμένου χρόνου, της απόλυσης λόγω συνταξιοδότησης κλπ.
Νέα παράταση υποβολής δικαιολογητικών

Για όσες επιχειρήσεις/δικαιούχους έλαβαν την Επιστρεπτέα προκαταβολή χωρίς να έχουν καταθέσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, χορηγείται νέα παράταση μέχρι 30 Δεκεμβρίου 2022 για τη διευθέτηση της υποχρέωσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» της ΑΑΔΕ.

Νέος υπολογισμός των προς επιστροφή ποσών

Σε συνέχεια των 2 παραπάνω αλλαγών και εφόσον μετά την επανεκτίμηση της υποχρέωσης διατήρησης εργαζομένων και την παρέλευση της προθεσμίας της 30ής Δεκεμβρίου για την υποβολή των δικαιολογητικών, προκύπτει από την προσκόμιση στοιχείων ότι τηρήθηκαν οι υποχρεώσεις της επιχείρησης, θα ακυρωθούν μέσω έκδοσης Ατομικού Φύλλου Έκπτωσης (ΑΦΕΚ) τα εκκαθαριστικά/αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά των επιχειρήσεων που κλήθηκαν να επιστρέψουν ενισχύσεις και θα εκδοθούν νέα. Εάν πάλι προκύψει ότι δεν τηρήθηκαν οι υποχρεώσεις της επιχείρησης, η παράταση θεωρείται ως μη χορηγηθείσα και γίνεται απαιτητό από 1-12-2022 το βεβαιωθέν έως τις 2-11-2022 ποσό.
Χορήγηση έκπτωσης 15% σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης του προς επιστροφή ποσού

Εφόσον τα απαραίτητα δικαιολογητικά έχουν υποβληθεί μέχρι και τις 23-9-2022 και έχει τηρηθεί ο όρος διατήρησης του προσωπικού, παρέχεται έκπτωση 15% στην περίπτωση εφάπαξ καταβολής του προς επιστροφή ποσού.

Νέα προθεσμία επιστροφής των χορηγούμενων ενισχύσεων

Όσες επιχειρήσεις δεν καταθέσουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά ή δεν τήρησαν τη ρήτρα διατήρησης απασχόλησης, υποχρεούνται να επιστρέψουν το σύνολο της Επιστρεπτέας προκαταβολής και μάλιστα εντόκως, μέχρι τις 31/1/2023.
Εκ παραδρομής δήλωση του μη επιστρεπτέου μέρους της ενίσχυσης ως έσοδο για το 2020

Στις επιχειρήσεις, οι οποίες μέχρι 2-11-2022 είχαν υποβάλλει τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 αποκλειστικά για τη συγκεκριμένη αιτία, δίνεται η δυνατότητα επανυπολογισμού του προς επιστροφή ποσού. Πιο συγκεκριμένα, θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση επανεκτίμησης μέχρι και τις 7-12-2022, κατόπιν μηχανογραφικής διασταύρωσης των κωδικών των εντύπων φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2020 από την ΑΑΔΕ.

Η συνημμένη στην παρούσα ΚΥΑ γενικότερα συνιστά σημαντική βελτίωση σε σχέση με το προϋφιστάμενο καθεστώς, υφίστανται όμως ακόμη κρίσιμα θέματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν. Τέτοια είναι η παροντική αδυναμία διόρθωσης λαθών, η διευθέτηση των διαφόρων λύσεων εργασιακών συμβάσεων που στην ουσία δεν συνιστούν «παραδοσιακή» απόλυση ή η έλλειψη μέχρι τώρα της δυνατότητας υποβολής διοικητικών ενστάσεων από τις επιχειρήσεις, με συνέπεια η προσφυγή στα δικαστήρια να αποτελεί μονόδρομο. Ειδικότερα ως προς το τελευταίο, η Συνομοσπονδία του έχει αποδώσει ιδιαίτερη βαρύτητα μαζί με την ανάγκη γνωστοποίησης των λόγων απόρριψης, που, κατά τη γνώμη μας, συνιστούν θεμελιώδη και αναφαίρετα δικαιώματα των υπόχρεων επιχειρηματιών.

Η προσπάθεια της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) για την περαιτέρω βελτίωση των όρων της Επιστρεπτέας Προκαταβολής συνεχίζεται.

Ακολουθείστε μας στο Google News Πηγή: eviaportal.gr