Με την τροπολογία με γενικό αριθμό 1567 και ειδικό 148 που κατέθεσε ο Σπύρος Πνευματικός, βουλευτής Ευβοίας της ΝΔ προτείνεται η παράταση προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη λειτουργία των λατομείων σχιστολιθικών πλακών μέχρι 1/7/2025.

Ο βουλευτής κατέθεσε την τροπολογία στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο :«Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2020 «σχετικά με τις αντιπροσωπευτικές αγωγές για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών και για την κατάργηση της οδηγίας 2009/22/ΕΚ», ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών, ρυθμιστικό πλαίσιο για την παλαίωση οίνων και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης».

Στόχος του κ. Πνευματικού είναι να στηριχθεί ένας σημαντικός κλάδος για την οικονομία της Καρύστου και να διασφαλιστεί η συνεχιζόμενη λειτουργία των λατομείων μέχρι την έγκριση των απαιτούμενων από τη σχετική νομοθεσία μελετών και λοιπών δικαιολογητικών, καθώς -όπως έχουν ενημερώσει οι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο- είναι αμφίβολο εάν μέχρι την 1η Ιουλίου 2023 θα έχουν μπορέσει να συγκεντρώσουν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Η παράταση που προτείνει στην τροπολογία ο κ. Πνευματικός μέχρι 1/7/2025, θα επιτρέψει στις δραστηριοποιούμενες επιχειρήσεις να συμμορφωθούν με το ισχύον πλαίσιο, χωρίς να διακόψουν τη λειτουργία τους στο ενδιάμεσο διάστημα, διασφαλίζοντας τις θέσεις εργασίας και στηρίζοντας την τοπική οικονομία.

Το κείμενο της τροπολογίας έχει ως ακολούθως:

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο:

« Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2020 «σχετικά με τις αντιπροσωπευτικές αγωγές για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών και για την κατάργηση της οδηγίας 2009/22/ΕΚ», ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών, ρυθμιστικό πλαίσιο για την παλαίωση οίνων και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης »

Θέμα: «Παράταση προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη λειτουργία των λατομείων σχιστολιθικών πλακών»

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με την προτεινόμενη τροπολογία, δίνεται παράταση μέχρι την 1/7/2025 για την υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών του άρ. 64 του ν. 4442/2016 [ΦΕΚ Α’ 230] για την εκμετάλλευση λατομείων σχιστολιθικών πλακών. Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται η συνεχιζόμενη λειτουργία των εν λόγω λατομείων μέχρι την έγκριση των απαιτούμενων από τη σχετική νομοθεσία μελετών και λοιπών δικαιολογητικών.

Ειδικότερα, με την παρ. 1 του άρθρου 154 του ν. 4819/2021 [ΦΕΚ Α’ 129], δόθηκε παράταση της εν λόγω προθεσμίας από τη λήξη της μέχρι και την 1/7/2023, λόγω των δυσκολιών που δημιούργησε η πανδημία του κορωνοϊού Covid 19 και τα περιοριστικά προστατευτικά μέτρα στη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών σε εύλογο χρόνο.

Ήδη, όμως, όπως αναφέρουν και οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο, είναι αμφίβολο αν η παράταση αυτή επαρκεί, δεδομένου ότι η εξέλιξη της πανδημίας συνεχίζεται. Σε συνδυασμό με την ενεργειακή κρίση, τα τελευταία δύο χρόνια έχουν επηρεαστεί δυσμενώς όλοι οι παραγωγικοί τομείς, μεταξύ των οποίων και ο κλάδος των λατομείων σχιστολιθικών πλακών, που είναι ιδιαίτερα σημαντικός τόσο για την εθνική οικονομία όσο και σε τοπικό επίπεδο. Η προτεινόμενη παράταση θα επιτρέψει στις δραστηριοποιούμενες επιχειρήσεις να συμμορφωθούν με το ισχύον πλαίσιο, χωρίς να διακόψουν τη λειτουργία τους στο ενδιάμεσο διάστημα.

Β. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Άρθρο …….

1. Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 23 του άρθρου 68 του ν. 4512/2018 (Α 5) τροποποιείται και η παρ. 23 διαμορφώνεται ως εξής:
«Νομικά και φυσικά πρόσωπα που εκμεταλλεύονται λατομεία σχιστολιθικών πλακών σύμφωνα με το άρθρο 16 ν.3851/2010 (Α΄ 85) προκειμένου να συνεχίσουν την εκμετάλλευση των λατομείων αυτών οφείλουν να υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4442/2016 (Α΄ 230) μέχρι 1/7/2025. Για την πρώτη τριετία εφαρμογής των διατάξεων αυτών η εγγυητική επιστολή έναντι οφειλόμενων μισθωμάτων υπολογίζεται στο πενήντα τοις εκατό (50%) των προβλεπόμενων πάγιων σύμφωνα με τον τύπο της παρ. 4 του άρθρου 45. Η κατάθεση της εγγυητικής επιστολής της παρ. 2 του άρθρου 55 για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος σύμφωνα με την εγκεκριμένη Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 22 του παρόντος»

Ο προτείνων Βουλευτής ΝΔ Ευβοίας

ΣΠΥΡΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Ακολουθείστε μας στο Google News Πηγή: eviaportal.gr