Τη σημασία της εταιρικής διακυβέρνησης Ανωνύμων Εταιρειών στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των μετόχων και των ενδιαφερομένων μερών και την εξασφάλιση της ορθής λειτουργίας τους, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις αυξημένες απαιτήσεις της σύγχρονης Αγοράς Κεφαλαίου τόνισε ο Σίμος Κεδίκογλου, μιλώντας, ως εισηγητής της ΝΔ, στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, που εξετάζει το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις».

Μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι το εν λόγω σχέδιο νόμου περιλαμβάνει διατάξεις που αποσκοπούν στην πιο αποτελεσματική και διαυγή Εταιρική Διακυβέρνηση των Ανωνύμων Εταιριών, προσαρμόζοντας παράλληλα το υφιστάμενο πλαίσιο λειτουργίας της Αγοράς Κεφαλαίου στα νεότερα ελληνικά και ευρωπαϊκά δεδομένα και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά της. Επιπλέον, συμβάλλει στην προστασία των μετόχων και των επενδυτών, στην προσέλκυση διεθνών επενδυτών και στη διευκόλυνση της σύστασης ευέλικτων μορφών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων, ώστε, μεταξύ άλλων, να δοθεί ώθηση σε επενδύσεις σε νεοφυείς εταιρείες.

Πηγή: eviaportal.gr