Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας, Υποδιεύθυνση ΙΙ – Δράσεων Τομέα Απασχόλησης (ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ), ενεργώντας ως Δικαιούχος κατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν. 4314/2014 αναλαμβάνει την υλοποίηση της πράξης: «Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ».

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα:
– Επιδοτούμενη Θεωρητική Κατάρτιση ανέργων για τετρακόσιες (400) ώρες με αντικείμενο Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών (με πιστοποίηση)
– Επιδοτούμενη Πρακτική Άσκηση ανέργων για διακοσίων (200) ωρών σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Μπορούν να συμμετέχουν επιχειρήσεις με συναφές αντικείμενο δραστηριότητας τους παρακάτω αναφερόμενους ΚΑΔ, που αυτό θα τεκμηριώνεται με την ανάρτηση του εντύπου από το taxisnet στο οποίο αναφέρονται οι ΚΑΔ δραστηριότητας της επιχείρησης:

ΚΑΔ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
61 Τηλεπικοινωνίες
62 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες
63 Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας

Εναλλακτικά, επιλέξιμες επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης είναι όσες έχουν τουλάχιστον μία θέση πλήρους απασχόλησης με αντικείμενο συναφές με τις ειδικότητες του κλάδου ΤΠΕ. Η συνάφεια αποδεικνύεται από τον κωδικό ειδικότητας του εργαζομένου στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Επιπλέον :
• Σε επιχειρήσεις που απασχολούν 0-5 άτομα μπορεί να τοποθετηθεί για πρακτική ένας (1) καταρτιζόμενος
• Σε κάθε άλλη επιχείρηση μπορούν να τοποθετηθούν για πρακτική άσκηση μέχρι το 30% του απασχολούμενου προσωπικού (40% αν η επιχείρηση έχει προσλάβει άνεργο μετά την πρακτική από προηγούμενο πρόγραμμα).
• Απαγορεύεται, οι επιχειρήσεις πρακτικής, κατά το διάστημα της πρακτικής άσκησης να προβούν σε μείωση του αριθμού των εργαζόμενων τους. (από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης πρακτικής άσκησης και για όσο διάστημα διαρκεί η υλοποίηση της πρακτικής άσκησης).
• Επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης στις οποίες τοποθετήθηκαν άνω των πέντε (5) ωφελούμενων των προηγούμενων VOUCHERS και δεν είχαν προσλάβει κανέναν ωφελούμενο, δεν επιτρέπεται να συμμετάσχουν στην παρούσα δράση.

Οφέλη για τις επιχειρήσεις
– Δεν υπάρχει κανένα απολύτως κόστος για τη συμμετοχή της επιχείρησης στο πρόγραμμα.
– Για τις επιχειρήσεις που θα προσλάβουν κάποια ή όλα από τα άτομα που υλοποίησαν πρακτική άσκηση, δύναται να επιχορηγηθούν από άλλο πρόγραμμα, οι όροι και οι προϋποθέσεις του οποίου θα ανακοινωθούν αργότερα
– Με την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα οι επιχειρήσεις ενδυναμώνουν την κοινωνική εταιρική τους ευθύνη, αλλά και αξιοποιούν άμεσα στην παραγωγική τους διαδικασία, καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
– Οι επιχειρήσεις μπορούν – χωρίς κανένα κόστος – να εντοπίσουν και να αξιοποιήσουν εξαιρετικούς και καταρτισμένους συνεργάτες, με τους οποίους ενδεχομένως να θέλουν να συνεχίσουν την συνεργασία

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλέφωνο: 22210-74005 κα Ελένη Μπερδέκλη

Πηγή: eviaportal.gr